Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Miroslava Watzlawiková,  se sídlem Sokolovská 358, 747 33 Oldřišov, IČ 66177898 a touto provozovaný internetový obchod trendy-style Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.trendy-style.cz. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na těchto obchodních podmínkách a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.trendy-style.cz. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží

 

Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.trendy-style.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i  s reklamačním řádem a s prohlášením o ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.trendy-style.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu www.trendy-style.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně - zasláním emailové zprávy na adresu info@trendy-style.cz, popřípadě osobně či telefonicky.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

Dodací podmínky

 1. Objednávky obvykle expedujeme dle uvedení přímo u jednotlivých produktů (s označením ODEŠLEME) V případě objednání více položek v objednávce, objednávku vyexpedujeme najednou a to v nejpozději uvedeném  distribučním termínu. Např. tričko má uvedeno: ODEŠLEME 23.12. 2015 a další tričko 28.12. 2015 - objednávka bude tedy vyřízena 28.12. 2015.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci doprava a platba.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 6. K zakoupenému zboží zasíláme daňové doklady elektronicky.
 7. Zboží v případě volby platby předem je rezervováno po dobu 5. pracovních dní.
 8. Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a v případě zjištění jakékoli nesrovnalosti o této skutečnosti bezodkladně e-mailem informovat prodejce. 

 

Reklamace

 1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 3. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
  Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku). V této lhůtě musí  spotřebitel učinit vůči prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem faktury) a nejpozději do 14 dnů od tohoto odstoupení zaslat nepoškozené a neznehodnocené zboží včetně kopie faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné použít Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE  (to ovšem není nutnou podmínkou). Tento formulář je možno vyplnit a odeslat nebo vytisknout a zaslat opatřený podpisem v písemné formě. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení) včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, které prodávající nabízí, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Kupní cenu však nelze vrátit dříve, než obdržíme vrácené zboží (popřípadě doklad o jejím odeslání). Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Dle § 1837 nelze vrátit zboží, u kterého došlo k porušení hygienického obalu.

 

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující, který je spotřebitelem může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů včetně formuláře k podání podnětu je možné nalézt zde. Pro urychlení vyřešení doporučujeme kupujícímu obrátit se nejprve přímo na naši společnost.

 

 

F. nezasíláme na dobírku nespolehlivým kupujícím

 

 

 

 
 
Vrácení (výměna) zboží
 
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu má pouze konečný spotřebitel.
 
Kupující, který není konečným spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti právo na vrácení zboží bez udání důvodu nemá (vztah řešen dle obchodního zákoníku).
 
Rozhodujícím rozlišením mezi konečným spotřebitelem a podnikatelem je vyplnění IČ při registraci a jeho uvedení na nákupním dokladu - faktuře.
 
Autorská práva
 
Na produktové fotografie se vážou autorská práva a dále využívat je mohou pouze aktivní registrovaní uživatelé e-shopu.

 

Závěrečná ustanovení

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@trendy-style.c. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28. 9. 2017