Reklamace

 

Vrácení zboží a reklamace

Reklamační řád* je nedílnou součástí internetového obchodu trendy-style/
Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí internetový obchod Trendy Style se sídlem Sokolovská 358, 74733 Oldřišov
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu trendy-style 


Odpovědnost za vady zboží a záruka

 1. Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.
 2. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 4. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.
 5. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
 7. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.
 8. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 10. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy
 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne dodavatel a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. 


Postup reklamace

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod trendy-style  si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Reklamovat zboží lze osobně a písemně.

V případě  písemné reklamace postupujte takto: 

formulář pro reklamaci

 1. Zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu info@trendy-style.cz
 2. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení je obratem odesláno na  na kontaktní email adresu.
 3. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:
  1. adresovat zásilku přímo na distribuční sklad prodávajícího (adresa je uvedena výše)
  2. vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech)
  3. vložit do zásilky stručný popis závady
  4. doporučujeme zásilku zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslán
  5. prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.
 5. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.
 6. Z výše uvedeného vyplývá, že na dobírku zaslané reklamace nelze převzít.

V případě osobní reklamace nás, prosíme, navštivte v distribučním skladu prodávajícího (adresa je uvedena na daňovém dokladu a na www.trendy-style.cz a v kontaktech